Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik

Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik

Grunder för, och konsekvenser av, fri respektive reglerad tillgång till internet har debatterats livligt på senare tid, främst i relation till sociala medier och skolan som kontext. För folkbibliotekens vidkommande har frågeställningar kopplade till ideologier och mänskliga rättigheter vad gäller informations-, åsikts-, tryck- och yttrandefrihet å den ena sidan, och praktiska, politiska förutsättningar för tillgängliggörande av internet på folkbibliotek å den andra, länge utgjort en viktig och komplex fråga. Genom nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400, kap. 40, § 3) från 1 januari 2018 avseende sekretesskydd för enskilds användning av informationsteknik i biblioteksverksamhet aktualiseras återigen och på delvis nya sätt frågeställningar om hur folkbiblioteken kan och bör förhålla sig till samma problematik.

I projektet internetanvändning på bibliotek undersöks, mot ovan beskrivna bakgrund, frågan om tillgängliggörande av internet på folkbibliotek i Sverige i en kontext som innefattar såväl övergripande ideologier och manifest, som wifi-avtal, systemlösningar och regelverk på kommunnivå. Syftet är att åstadkomma en kartläggning av användningen av wifi och publika datorer på folkbibliotek i Sverige, vilka förutsättningar och praktiska strategier som finns, och hur dessa påverkar tillgänglighet av internet på folkbiblioteken.

Datainsamling sker genom enkäter, intervjuer och dokumentstudier. Resultaten av projektet kommer att publiceras som en fritt tillgänglig forskningsrapport samt användas av projektägaren Kultur i Väst tillsammans med Regionbibliotek Halland och Biblioteksutveckling Sörmland för vidare arbete med framtagande av pedagogiskt material med information och rekommendationer till folkbibliotek om internet och wifi i bibliotekets lokaler.

Projektet utförs som uppdragsforskning åt projektägaren och finansiären Kultur i Väst.

Kontaktpersoner