Maria Lindh

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5905

E-post: maria.lindh@hb.se

Rumsnummer: C534

Signatur: MLI

Som forskare vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, är min inriktning sociologisk. Jag är bl.a. involverad i teoretiskt och empiriskt arbete som kan kopplas till implementering, användning och legitimering av informationsteknik (IT) utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där språket och dess användning är centralt. Mina forskningsintressen är relaterade till skärningspunkten mellan:

  • Informationshantering i organisationer
  • Organisatoriska teorier och mer specifikt
  • Sociala studier av informationsteknik

IT-professionella och -forskare är väl medvetna om att införandet av ny IT påverkar organisationer på olika sätt, bl.a. vad gäller organisationens arbetsprocesser och -strukturer. Trots det finns det ofta en oproblematiserad syn på IT när den ska införas som antingen ett neutralt verktyg eller en kraftfull förändrande kraft, som kan effektivisera och underlätta. Ny IT, som molntjänster, framställs idag som omdanande och med stor potential, vilket kan skapa orimliga förväntningar på ny teknik som problemlösare. I min avhandling – Cloudy talks – Exploring accounts about Cloud Computing (2017) – har jag undersökt hur publika molntjänster, som Googles, har legitimerats i den svenska skolan. Undersökningen gjordes när den nya tekniken började implementeras, mellan åren 2011 och 2016. Jag har tittat på hur molntjänster har beskrivits genom enkla förklaringar, oftast som mycket okomplicerade att använda och att de fyller organisationens alla behov. Dessa sätt att förenkla förklaringar av IT och dess användning försvårar en informerad diskussion om komplexitet i samspel mellan teknik och det sociala, såväl inom organisationer som i samhället i stort. Min förståelse av teknik är att den är sammanflätad med det sociala och därför också får sociala följder, som är viktiga att undersöka.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Cloudy talks – Exploring accounts about Cloud Computing

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper