Kunskapsdelning vid klimatrelaterade kriser

Kunskapsdelning vid klimatrelaterade kriser

Genom att skapa förståelse för de hinder och utmaningar som finns inom och mellan berörda organisationer kan informationsdelningen resultera i välgrundade strategier och handlingar före och under klimatrelaterade krissituationer. Studiens målgrupper är främst chefer, samordnare och kommunikatörer i myndigheter och andra berörda organisationer som arbetar med klimatrelaterad riskplanering och kommunikation.

Forskningsresultaten riktar sig även till allmänheten. Resultaten kan leda till att utveckla eller förbättra verktyg, praktiker och strategier för att dela information mellan berörda parter, inklusive kommuninvånare.

Detta projekt är relaterat till projektet Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner.