Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner

Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner

Målet är att projektet skapar större förståelse för de hinder och utmaningar som finns inom berörda organisationer och myndigheter för att ta emot, använda och dela information om klimatrelaterade risksituationer såsom översvämningar, så att det resulterar i välgrundade strategier och handlingar.

Studiens målgrupper är främst chefer, samordnare och kommunikatörer i myndigheter och andra berörda organisationer som arbetar med klimatrelaterad riskplanering och kommunikation. Forskningsresultaten riktar sig även till allmänheten.

Resultaten kan leda till att utveckla eller förbättra verktyg, praktiker och strategier för att dela information mellan berörda parter, inklusive kommuninvånare.

Detta projekt är relaterat till projektet Kunskapsdelning vid klimatrelaterade kriser.