Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen

En forskningsrapport från projektet visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälso- och sjukvård. Otydligheten kan leda till att hälso- och sjukvården framstår som rättsosäker. Det finns möjligheter att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet, där anmälningar från patienter och närstående kan utgöra ett värdefullt underlag. En av rapportens slutsatser är att det finns ett behov av en mer patient- och personcentrerad hälso- och sjukvård.

I forskningsprojektet ingår doktorand Anna Råberus, som har pågående studier inom området. Ytterligare delstudier är under planering. En av studierna i Annas avhandling kommer särskilt fokusera på patienter med psykisk ohälsa, en grupp av patienter där behoven av hälso- och sjukvård ökar.

Projektet förväntas bidra med kunskaper om hur vårdverksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter i vårdmöten med patienter och hur rättighetssituationen för patienter, eller vissa specifika grupper av patienter kan förbättras.