Patientrummets interiör och utformning

Patientrummets interiör och utformning

Den fysiska miljön på IVA kan skapa ohälsa för patienter med ökad hjärtverksamhet, störd metabolism, andningsfrekvens, immunsystem, sårläkning, sömnförmåga och livshotande hallucinationer. Samtidigt har IVA-personalens arbetsmiljö högt tempo och ljudnivå med intensiva vård- och behandlingsinsatser och kan reagera med utmattning, irritation, nedsatt omdömesförmåga, förändrad uppfattningsförmåga och koncentrationssvårigheter. Dessutom blir patientrummet trångt när teknisk utrustning, patienter, närstående och vårdare ska vistas i samma rum. Hur patienter påverkas av intensivvårdsrummets utformning är ett outforskat område, men det har påvisats att patienter med sängplats över naturen har bättre tillfrisknande, varför grundtanken är att ljus, ljud, form och färg på ett rum påverkar de som vistas där.