ReLoRe

ReLoRe

Syfte

Syftet med projektet är att utforska och analysera hur logistik kan ha en transformerande roll i ett förändrat secondhand-landskap. Projektet genomförs mot bakgrund av de senaste årens utveckling på den begagnad mode-marknaden där den digitala omvandlingen av branschen lagt grunden för en stark tillväxtpotential. Tillväxtpotentialen stärks också av den kommande lagstiftningen om producentansvar (EPR) som innebär ökat krav på återanvändning och separat textilinsamling före 2025. Samtidigt är det avgörande för tillväxten att öppna fler försäljningskanaler, nå fler konsumentsegment och skapa nya intäktsströmmar. Re-commerce har potential att attrahera bredare konsumentgrupper för begagnade modeprodukter, men det kräver en systematik i att organisera de resurser som behövs. Således är ökad förståelse för hur logistiklösningar kan organisera second-handhandelns resurser av största vikt för att utnyttja sektorns fulla potential och driva lönsamhet.

Förväntade resultat

Projektet syftar primärt till att bedöma logistikförmågan och de resurser som krävs för att framgångsrikt integrera re-commerce inom second-handhandeln med mode. Projektet fokuserar på svenska secondhand-modeåterförsäljare och undersöker deras logistiskstrategier. Det viktigaste bidraget från projektet är en fördjupa förståelse för de kritiska resurser och förmågor som är avgörande för att etablera och upprätthålla re-commerce logistik inom secondhand-modehandeln. Dessutom lyfter projektet fram goda exempel som driver effektiviteten hos re-commercelogistiklösningar. Resultaten av projektet främjar förståelsen för hur den digitala transformationen av secondhand-affärsmodeller kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Planerat tillvägagångssätt och implementering

Projektet integrerar två teoretiska ramverk: Resource-Based View (RBV) och Dynamic Capability View (DCV). RBV ger en grund för att utforska hur företag kombinerar och konfigurerar sina resurser för att uppnå konkurrensfördelar. Samtidigt bidrar DCV till förståelsen för hur företag hanterar sina förmågor och identifierar möjligheter att förändra dessa för att skapa en framgångsrik omvandling till e-affärsmodeller. Tillsammans utgör teorierna en god bas för att uppnå projektets mål.

Under två och ett halvt år genomförs projektets tre faser. Den inledande fasen innebär intervjuer med branschpartners för att utforska det aktuella landskapet inom re-commerce, de drivande krafterna bakom utvecklingen och de utmaningar och begränsningar som företag står inför. Med utgångspunkt i resultaten från den första studien fokuserar den andra fasen på att utforska de kritiska resurser och förmågor som är nödvändiga för att driva re-commerce. I den avslutande fasen utvecklas ett ramverk för att underlätta bedömningen av logistikrelaterade resurser och förmågor som är väsentliga för re-commerce och för att driva lönsamhet.