Resilienta leveranskedjor för lokal textil- och klädproduktion i små serier

Resilienta leveranskedjor för lokal textil- och klädproduktion i små serier

 Inom textil-/klädindustrin finns en växande motivation att stärka den lokala produktionskapaciteten i till exempel Sjuhärad. Efter år av offshoring finns dock begränsad kunskap om hur den här typen av arbetsintensiv industri kan återbyggas/stärkas i en högkostnadskontext. Tillverkning av små serier har i detta sammanhang fått uppmärksamhet som möjliggörare av resiliens och konkurrenskraft i försörjningskedjor. För att förstå hur sådana affärsmodeller och nätverkskonfigurationer kan bidra till ökad resiliens i försörjningskedjor krävs ett holistiskt perspektiv. Projektets mål är att identifiera och prioritera faktorer som möjliggör/utmanar resiliensen hos lokal textil-/klädtillverkning i en högkostnadsregion och hur dessa faktorer (t.ex. kompetenser, processer, teknik och nätverksstrukturer) kan möjliggöra att textilindustrins stärks/återbyggs i Sjuhärad.

Förväntade effekter och resultat

Projektets huvudsakliga bidrag är att ta itu med flera begränsningar i forskningen, inklusive att uttryckligen ta itu med anpassning och motståndskraft tillsammans, och att fånga förhållandet mellan lokalisering och anpassning för motståndskraft - med tillhörande kostnad/risk-avvägningar och utmaningar. Dessa frågor gynnas av att behandlas från branschens utövares perspektiv holistiskt, när det gäller beslutsfattande och design av försörjningskedjan för att förstå konsekvenserna av lokala försörjningsnätverk på motståndskraft i högkostnadssammanhang. Dessa ämnen är av särskild relevans för både befintliga och blivande textil-/klädestillverkare i Sverige, och specifikt inom Sjuhäradsregionen.

Några förväntade bidrag till Sjuhärad och utvecklingen av regionen inkluderar att ge stöd till befintliga och blivande textil-/klädestillverkare genom att öka kunskapsnivåerna om möjliggörare/utmaningar i försörjningskedjan och produktionsmodeller i små serier. De olika resultaten kan leda till/stödja studier och pilotinitiativ för att utveckla eller omkonfigurera försörjningskedjor och småserieproduktionsmodeller inom textil/klädförsörjningsnätverk i framtiden. Dessutom kan företag i Sjuhäradsregionen positioneras bland de ledande inom digital tillverkning inom textil-/klädesindustrin och öka jobbskapandet genom att utnyttja möjliggörarna för motståndskraft i försörjningskedjan och produktionsmodeller i små serier, såsom digitala processer och avancerad tillverkningsteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Det holistiska tillvägagångssättet som krävs för att ta itu med projektets mål uppnås genom antagandet av försörjningsnätets konfigurationsvy, som fångar olika sammanhängande beslutsområden. Projektet kommer att pågå under ett år och bygger på fyra huvudaktiviteter. Dessa inkluderar en Delphi-studie och intervjuer för att utvärdera och prioritera resiliens möjliggörare och utmaningar, och utforska frågor relaterade till beslutsfattande och implementering ur praktikernas perspektiv. Dessutom kommer en workshop att anordnas för att förstå kraven på utveckling av lokala värdekedjor i regionen för motståndskraft i försörjningskedjan. Slutligen kommer genomförbarhetsanalyser att genomföras med både textil-/klädtillverkare och varumärken för att bedöma potentialen för småserietillverkningsmöjligheter för motståndskraft i sådana högkostnadssammanhang.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.