Tillit och kollegialitet

Tillit och kollegialitet

I den organisatoriska förändring som högskolan planerar talas om ett tillitsbaserat arbetssätt. För Högskolan i Borås del är det av stor vikt att vi för ett gemensamt samtal dels om vad vi menar med tillitsbaserat kollegialt arbetssätt och dess gränser, dels hur det kommer till uttryck i praktiken. Föreliggande projekt ämnar undersöka hur vi kan vidareutveckla vår kultur så att den kännetecknas ännu mer av tillit och respekt – och att vi tillsammans tar ansvar för att förstärka kollegialitet och tillit i vår organisationskultur.

Projektet finansieras av rektors strategiska medel.