Unga kvinnors utsatthet för sexuellt våld i unga relationer - existentiella innebörder och möjligheter till återhämtning

Unga kvinnors utsatthet för sexuellt våld i unga relationer - existentiella innebörder och möjligheter till återhämtning

Nu har du en möjlighet att kunna delta i ett forskningsprojekt, som genomförs vid Högskolan i Borås, som vill lyfta de unga kvinnornas röster och försöka förstå hur livet påverkas efter att ha varit med om sexuellt våld men också hur återhämtning kan möjliggöras.

Många unga kvinnor i Sverige lever idag med erfarenheter av sexuellt våld som skett i en ungrelation av en jämnårig kamrat eller partner. I det här forskningsprojektet, som genomförs vid Högskolan i Borås, vill vi lyfta fram unga kvinnors röster och försöka förstå vilka de existentiella innebörderna är av att ha varit utsatt för sexuellt våld. Existentiella innebörder innebär att försöka förstå hur det är att leva med konsekvenserna efter utsattheten i det dagliga vardagslivet. Forskningsprojektet kommer även att beröra hur återhämtning kan möjliggöras efter att ha varit utsatt för sexuellt våld.

Denna delstudie vill undersöka unga kvinnors erfarenheter av sexuellt våld som skett i en ungrelation av en jämnårig kamrat eller partner. I studien finns en öppenhet för deltagarnas upplevelse av vad sexuellt våld innebär då det också kan röra sig om sexuella handlingar mot sin vilja. Det skulle till exempel kunna innebära att du känt att ditt nej inte respekterades, att någon rört din kropp utan tillåtelse, att någon gått över dina gränser, eller initierat sexuella aktiviteter utan att ha inhämtat samtycke innan. Att du känt dig pressad att ge samtycke till sexuella aktiviteter efter tjat, att någon pressat dig att vara delaktig i sexuella aktiviteter efter hot eller att du känt dig rädd, otrygg, ifrågasatt i en sexuell situation tillsammans med en jämnårig kamrat/partner.

Du tillfrågas att medverka i studien genom en intervju, där du får möjlighet att berätta om dina erfarenheter. Genom att delta i studien bidrar du till ny kunskap som kan utveckla vård och bemötande för andra unga kvinnor med liknande erfarenheter. 

Lämna intresseanmälan för att delta i studien