Maria Lundvall

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4729

Mobilnummer: 0790-677146

E-post: maria.lundvall@hb.se

Rumsnummer: E529

Signatur: MRLU

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården, med projektet "Existentiell oro hos unga vuxna och hur kan sjuksköterskan/vårdande stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna (16–25 år) som lever med existentiell oro". Med existentiell oro menas tankar och funderingar om framtiden, livet och vem man är och vill vara som människa. Viss forskning visar att unga vuxna saknar stöd då de upplever oro och har existentiella funderingar. Om inte oron och de existentiella frågeställningarna uppmärksammas kan det bli ett hinder för dem i deras vardag och det kan leda till psykisk ohälsa i framtiden. För att utveckla vårdande för unga vuxna med existentiell oro, så att de kan bli stärkta och känna stöd för att nå hälsa, är det övergripande syftet för mitt avhandlingsprojekt att undersöka och skapa kunskap om hur de unga vuxna erfar att leva med existentiell oro samt undersöka hur vårdare erfar samtal med unga vuxna som uttrycker existentiell problematik.

Jag påbörjade min anställning på Högskolan i Borås 2013 och blev antagen som doktorand hösten 2015. Jag undervisar främst i specialistutbildningen till distriktssköterska men till viss del även i grundutbildningen till sjuksköterska. Jag är specialistutbildad anestesisjuksköterska och distriktssköterska. Jag har arbetat både på sjukhus, i kommunen och i primärvården.

  • Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet