Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer

Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer

Uppgifterna för en soldat syftar ytterst till att utveckla förmåga att lösa uppgifter i extrema situationer. Detta kräver en förståelse av uppgiften och förmåga att tolka situationen för att kunna lösa uppgifter under exceptionella förhållanden. Forskning på andra yrkesgrupper visar att många är predisponerade att utveckla negativ stress. Däremot kan stress och ångest minska genom att arbeta systematiskt och strukturerat samt följa gällande riktlinjer. En genomgång av aktuell forskning visar på en växande mängd litteratur om effekterna på militär personal i aktuella konflikter men inte mycket om effekterna på medicinsk personal.

Studier pekar på att träning inför insats minskar riskerna för stress i efterförloppet. Försvarsmedicincentrum i Göteborg använder fullskalesimulering (SimMan®) i realistisk miljö vid utbildningen av insatsförbanden. Det team som utbildas för insats övar dels på själva omhändertagandet, men lika mycket övas samarbetsförmågan under stressiga förhållanden. Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping har utvecklat ett simuleringssystem, Emergo Train System (ETS), där pedagogiken bygger på att användandet ska medföra ny kunskap. Forskningen på KMC har exempelvis resulterat i framtagandet av mätbara kvalitetsmål för den prehospitala verksamheten, som effektivt kan användas för pedagogiska syften.

KMC håller idag på att utforma ett för marinen anpassat simuleringssystem. Bland annat används ett slags ”taktiskt bordsspel” som övar fartygsbesättning i ledning av den inre striden. Realistisk utbildning i en simulerad miljö antas kunna reducera förekomsten av skadlig stress. Syftet med den planerade forskningen är att, i ett doktorandprojekt, undersöka om simulering kan förbereda individer inför insatser. Ett ytterligare syfte är att utvärdera och utveckla olika metoder för simulering.

Frågeställningar

  • Kan stress förebyggas genom att träna så verklighetsbaserat som möjligt i en simulerad miljö?
  • Kan effekten av simulering utvärderas genom att mäta salivkortisol och hjärtfrekvens?
  • Är det möjligt att utveckla effektivare simulering i virtuell miljö?