Utveckla snabba rötningsbioreaktorer för biogasproduktion

Utveckla snabba rötningsbioreaktorer för biogasproduktion

Biogas framställs i Borås från matavfall och slam på Sobacken och Gässlösa. I detta projekt utvecklas rötkammare för snabbare rötning av biologiska avfall. Processen omfattas av tvåstegsreaktorer varav bakteriella hydrolyser sker i det första steget. Materialet pumpas sedan till nästa reaktor som innehåller flockulerat slam som framställer biogas. Denna utveckling sker först i våra befintliga reaktorer och i parallell designar vi större reaktorer som byggs upp av material som FOV Fabrics AB tillverkar. Vårt mål är att utveckla en gårdsbaserad rötkammare och minska den totala rötningsprocesse4n till mindre än sju dagar, jämfört med dagens process som tar 30 dagar.

Se även projektet "Utveckla rötningsbiogasreaktorer av textilier för biogasproduktion".