Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

Tid: Måndag 4 juli 2016, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Det råder ingen tvekan om att digitaliseringens påverkan på samhället är omvälvande. Vi har nått långt i Sverige med att använda oss av digitala tillämpningar, men det är ändå mycket som hindrar utvecklingen att nå full kraft. Det krävs en betydligt djupare kunskap om och större hänsyn till processer på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå för att digitaliseringen verkligen ska få genomslag. Det saknas idag en nationell infrastruktur för att på ett långsiktigt och systematiskt sätt studera digitaliseringens roll i och påverkan på samhällsutvecklingen. Hur skulle en sådan infrastruktur kunna se ut? Högskolan i Borås och ett antal andra lärosäten i västra Sverige föreslår att regeringen påbörjar ett arbete för att utveckla och etablera ett nationellt forskningscentrum om samhällets digitalisering. Vilka aktörer behöver samverka? Vilka vetenskapliga discipliner ska ett centrum med detta fokus utgå ifrån och hur ska forskningsresultaten omsättas i praktiken?

Medverkande:

Ann-Sofie Axelsson, bitr. professor, akademichef Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås

Lars Börjesson, professor, vicerektor Chalmers

Jan Gulliksen, professor, ordförande Digitaliseringskommissionen

Staffan Truvé, forskningschef på och en av grundarna av företaget Recorded Future

Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C ),  talesperson för högre utbildning och forskning.

Anders Schröder, riksdagsledamot (MP)

Moderator:

Per-Olof Arnäs, PhD, universitetslektor vid avdelningen för Service Management and Logistics, Chalmers tekniska högskola