Temadag om doktorandernas forskningsetiska dilemman

Patrik Stoopendahl är doktorand inom textilt management och var en av tre panelister som presenterade sina studier och vilka etiska överväganden de ställts inför. I sin studie undersöker han hur digitala konsumenter använder sina telefoner för att besöka olika kommersiella webbsidor, vilka shopping-appar de använder och vad de tittar på för influencer- eller reklamklipp via videoplattformar. Detta för att bättre förstå kundresan.

– Jag tycker att det är intressant att prata om hur fyrkantig den etiska prövningen är i och med att det ofta utgår från medicinska studier och sedan tolkas om till samhällsvetenskap och humaniora. Egentligen hade det varit bra med en forskningsetiskt nämnd som kan stötta exempelvis etnografiska studier, kommenterade Patrik Stoopendahl.

För att studera informanternas konsumentmönster har de fått installera mjukvara på sina telefoner som sedan skickar vidare anonym information till Patrik Stoopendahl. Den kvantitativa studien kombineras med djupintervjuer, digitala dagböcker och deltagandeobservationer, och har utformats så att inga känsliga personuppgifter samlas in.

I panelen satt också Jonas Karlsson, doktorand inom forskningsområdet Människan i vården, vars studie granskades av Etikprövningsmyndigheten. I sin studie följde han intensivvårdspatienter i överflyttningen mellan sjukhus. Han välkomnar arbetet för en högskolegemensam instans som kan stötta studenterna med etiska reflektioner och en eventuell etikprövningsprocess.

– Det tror jag kan bli uppskattat bland doktorander och övriga forskare. För min studie var etikprövningsprocessen komplicerad i och med patienternas sårbara situation och användandet av videofilm som datainsamlingsmetod, förklarade han.

Elisa Tattersall Wallin, doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap, var dagens tredje panelist. Även en av hennes studier genomgick etikprövning.

– Jag tog upp två exempel från min doktorandtid, först om hur jag tänkte kring forskningsdata och GDPR när jag använde digitala metoder för att samla in en stor mängd kvantitativ data, samt om hur det var att göra en etikprövning för en intervjustudie jag genomförde förra året, berättade hon.

Eftersom Elisa Tattersall Wallin undersöker hur ungdomar tar del av ljudböcker ställer det också särskilda krav baserat på informanternas ålder.

Men dagen handlade om mer än etiska avvägningar i val av metod och urval.

– Björn Hammarfelt, universitetslektor vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, berättade om etik i vetenskaplig kommunikation, ”predatory journals” och citeringspraktiker. Han lät oss också reflektera över etiskt diffusa saker inom forskningen. Exempelvis, hur vi skulle agera om en senior forskare ville vara medförfattare på en doktorands artikel fastän att hen inte skrivit på den, tillade Elisa Tattersall Wallin.

Föreläsare under doktorandernas temadag:
Björn Hammarfelt, universitetslektor vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Helena Francke, universitetslektor vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Temadagen välkomnades av samtliga panelister. De beskrev diskussionerna som givande, både intellektuellt och socialt. Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare, lyfte vikten av att ha mötesytor, så som doktorandernas temadagar, att samlas kring.

– Dessa typer av aktiviteter ger inte bara en diskussion och fördjupad kunskap om det temaområde som belyses, utan bidrar också till att högskolans doktorander har en arena för att träffa varandra över utbildnings- och akademigränser, förklarade Hanna Kantola.

Läs mer

Besök Elisa Tattersall Wallins forskarprofil

Besök Jonas Karlssons forskarprofil

Besök Patrik Stoopendahls forskarprofil

Här kan du läsa mer om Etikprövningsmyndigheten