Forskning om digitalisering i fokus för CVS:s planeringsbidrag

Det är andra gången som CVS utlyser planeringsbidrag för forskare vid Högskolan i Borås. Syftet är att öka andelen externa forskningsmedel och samtidigt höja kompetensen inom centrumbildningens särskilda fokusområden. De beviljade ansökningarna får 125 000 kronor per projekt inklusive OH-kostnader för att kunna arbeta fram en ansökan till minst två externa forskningsråd och/eller forskningsfinansiärer.

Vi bad forskarna som fått medel att berätta mer om sina kommande ansökningar.

Jenny Lindberg, universitetslektor vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

– Jag och mina kollegor planerar att skriva två ansökningar om forskningsmedel av lite olika omfång. Det vi vill undersöka är hur samhällets digitalisering framställs och får konsekvenser för folkbiblioteken och bibliotekarieprofessionen. Hur svarar välfärdsstaten på det som kan kallas det digitala imperativet? Digitaliseringssatsningar är ju ett globalt fenomen, och genom vårt samarbete vill vi åstadkomma jämförelser mellan nordiska grannländer.

Hur kopplar ansökan till CVS:s temaområden?

– Vårt projekt anknyter till två av CVS:s teman, närmare bestämt ”Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare” och ”Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning”. Vi närmar oss de här frågorna utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.

Vilka samarbetar du med?

– I arbetet med ansökningarna arbetar jag tillsammans med Jan Nolin, professor här vid Bibliotekshögskolan och med vår danska kollega Camilla Moring, universitetslektor vid Köpenhamns universitet. I förlängningen ser vi att vårt projekt kan involvera fler medarbetare.

Vad betyder stödet från CVS?

–  Pengar betyder i det här fallet tid; tid att planera och utarbeta en gedigen projektplan för våra ansökningar. Personligen kan jag också säga att utlysningen av planeringsmedel tände själva idén om att kanalisera olika spår i min forskning i ett samlat projekt – jag har tidigare ägnat mig åt analyser av bibliotekarieprofessionen, dess kompetenser och relationen till ny teknik.

Hur ser tidsplanen ut?

– Arbetet med ansökningarna äger rum i år, framför allt under vårterminen. Ännu är det inte helt avgjort vilka finansiärer vi ska vända oss till. Det beslutet avgör den definitiva tidplanen.

Nicklas Salomonson, professor vid Sektionen för företagsekonomi och textilt management 

–  Vår avsikt med planeringsbidraget är att arbeta fram ansökningar om projekt som undersöker de möjligheter och utmaningar som såväl patienter, som vårdorganisation och professionella möter när allt mer vård sker digitalt. 

Hur kommer det sig att du vill undersöka det här?  

– Förändringar inom hälso- och sjukvården och i samhället, inte minst pågående coronapandemi, har lett till ökade krav om digitala vårdtjänster. Det ses som en självklar och naturlig del i framtidens hälso- och sjukvård men ställer också nya krav på de professioner som berörs och de patienter som nyttjar tjänsterna. Om vi erhåller finansiering är vår avsikt att bidra med kunskap som kan implementeras i klinisk praxis för att stödja säker och effektiv patientvård, i utbildningsprogram, samt för att stödja beslutsfattare, professionell praxis och vidareutveckling av digitala vårdtjänster.

Hur kopplar ansökan till CVS:s temaområden?

– Ansökningarna kopplar an till CVS:s temaområde "Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare" då vi problematiserar digitalisering som ”lösning” på välfärdens problem och även relaterar problemen till frågor såsom patientinflytande, professionella roller, makt, beslutsfattande och inte minst värdeskapande. 

Vilka samarbetar du med?

– I ansökningsarbetet ingår Firouze Pourmand Hilmersson, universitetslektor vid Sektionen för företagsekonomi och textilt management, Annelie Sundler, professor vid Sektionen för vårdvetenskap, Maria Wolmesjö, biträdande professor vid Sektionen för arbetsliv och välfärd, och undertecknad. Vi ser tvärvetenskapligt samarbete som en förutsättning och det är även något som flertalet finansiärer ställer som krav.

Vad betyder stödet från CVS?

– Det är väldigt glädjande med stödet och ett första steg för oss i att skapa något större på högskolan som kombinerar olika vetenskapliga områden. Stödet ger även möjlighet till lite mer koncentrerat arbete med ansökningar.

Hur ser tidsplanen ut?

– Tidsplanen är att under 2021 arbeta fram en skissansökan och en full ansökan.

Läs mer

Centrum för välfärdsstudier
Jenny Lindberg
Nicklas Salomonson