Erfarenhetsutbyte stärker kvalitetsarbetet för utbildning

En gång om året i månadsskiftet januari-februari träffas representanter i utskotten och delar erfarenheter med varandra kring kvalitet i utbildningarna, delvis baserat på senaste årets utvärderingar av utbildningarna. Den här gången samlades man kring temat forskningsanknytning i utbildningarna.

Eva Gustafsson, ordförande för Forsknings- och utbildningsnämnden, FoU, och Hanna Landin ordförande för Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, KFU, ledde diskussionerna.

– I dag har vi haft fokus på bedömningskriterium 1, som handlar om vetenskaplig/konstnärlig bredd och djup och om beprövad erfarenhet i våra utbildningar. Deltagarna har bland annat diskuterat i grupper om det finns några mönster i utvärderingarna, berättade Eva Gustafsson.

Laura Darcy, ledamot i utbildningsutskottet samt i Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU), tycker att erfarenhetsutbytena är mycket givande.

– I vår grupp har vi bland annat diskuterat vad vi borde ha med i de generella målen i kurs- och utbildningsplanerna och i beskrivningen av progressionen så att studenterna förstår. Och hur vi gör så att de förstår vad vetenskaplig metod innebär. Vi har också pratat om hur vi kan visa studenterna vilket stöd de kan få.

Erfarenhetsutbyte i den här formen har genomförts två gånger tidigare. Senast var temat bredare och förutom forskningsanknytning diskuterades då även högskolans mål för hållbar utveckling, internationalisering och samverkan.

Viktig roll för verksamheten

Vad betyder utskottens insatser för verksamheten och för arbetet med kvalitetssäkring av utbildningarna? Johan Drotz, central handläggare på Utbildningsstöd, berättar:

– Ledamöterna i utskotten möter kontinuerligt kurs- och programansvariga i dialoger kring och fastställandet av kurs- och utbildningsplaner, så deras roll är mycket viktig. Utskotten är nämndernas förlängda arm och bistår i det mer praktiska arbetet genom att ta sig an mer övergripande och generiska frågeställningar. De behöver vara både kritiska, hjälpsamma och pragmatiska i arbetet med att stötta verksamheten. Nämnderna fungerar som stöd till dem.

Erfarenhetsutbyte kring forskarutbildningarna

Andra veckan i februari samlas utskotten för forskarutbildning för ett liknande erfarenhetsutbyte kring forskarutbildning och då kommer man bland annat att diskutera resultatet av den senaste lokala granskningen av forskarutbildningen inom Resursåtervinning och de högskolegemensamma kurserna på forskarnivå.

– Vi kommer då att prata om innehåll och upplägg, vikten av generiska kunskaper i forskarutbildningen samt hur vi hanterar exempelvis plagiering, berättar Hanna Landin.

Läs mer

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund.

Läs mer om FoU

Nämnden för konstnärlig forskning (KFU) har det övergripande ansvaret att verka för hög kvalitet i konstnärlig utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt verka för goda förutsättningar avseende kvalitet i konstnärlig forskning och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det konstnärliga området.

Läs mer om KFU

Läs mer om kvalitetsarbetet för utbildning