Förbättringar på gång i det systematiska kvalitetsarbetet

Grupperna uppgift är att identifiera hur högskolans systematiska arbetssätt kan implementeras på ett bättre sätt och hur systematiken kan justeras för att bättre stödja utvecklingen av kvaliteten i utbildningarna och forskningen. Resultatet av gruppernas arbete kommer att resultera i en lista över rekommendationer om hur vi alla på högskolan tillsammans kan förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete.

Tobias Richards, chef för Akademin för textil, teknik och ekonomi, berättar om hur det systematiska arbetet har fungerat på hans akademi hittills:

– Jag tycker att systemen fungerar bra. Vi på akademin får ut något av det och vi jobbar kontinuerligt med dem. Det är jättebra att grupperna har bildats, de fyller en jätteviktig funktion.

Positiv återkoppling

Före jul gjordes en utvärdering av forskningsområdet Resursåtervinning på akademin. Återkopplingen man fick var positiv.

– Överlag uttryckte man på Forsknings- och utbildningsnämnden, FoU, att man är nöjd med hur vi jobbar. Utvärderingen befäste det vi redan vet och vi har en ökad samsyn om vad som behöver åtgärdas. Vi har också fått bra stöd och hjälp med vad vi behöver trycka på och förändra, säger han.

– En tydlig signal är att, har vi kvalitetssystem så ska vi också använda dem och följa de råd som kommer genom dem. Det är då de fungerar som det ska. Då får vi en gemensam väg framåt och får bättre kontroll på vårt arbete. Detta är viktigt att tänka på inför utvärderingarna av kvaliteten på våra utbildningar och vår forskning.

Lika viktigt menar han är att inte rucka på systemen mitt under pågående utvärderingscykler även om det kan finnas önskemål om justeringar.

– Vi har att förhålla oss till de system vi har i dag och om det är något som behöver ändras får vi göra det när det är dags att revidera dem.

Läs mer om kvalitetssystemen

Syftet med kvalitetssystemen är att de ska vara ett arbetssätt för att utveckla verksamheten efter verksamhetens behov.

Det är en angelägenhet för alla medarbetare, där det är öppet för alla – på akademier och verksamhetsstöd – att komma med förslag och inspel för att vidareutveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

Varje år görs en uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet av utsedda grupper för utbildning och forskning. Grupperna består av representanter för akademierna med stöd från Verksamhetsstöd och rektors stab. Grupperna ger sedan rekommendationer till ledningen på respektive akademi. Det är också uppföljningsgrupperna som bestämmer vad i kvalitetsledningsarbetet som de vill titta närmare på.

Varje uppföljning genererar en rapport med återkoppling och förslag på förbättringsområden som akademicheferna får att hantera inom sina respektive akademier.

Läs också

Om högskolans kvalitetsarbete

Nyligen publicerad nyhet: Erfarenhetsutbyte stärker kvalitetsarbetet för utbildning