Svinnet ska minska – nu ska hushållens avfall detaljstuderas

Att producera livsmedel är en resurskrävande industri och data visar att vi slänger över en miljon ton livsmedel årligen i Sverige. Men för att kunna sätta bra nationella och internationella hållbarhetsmål krävs effektiva metoder och verktyg för att mäta vad som slängs – och utifrån det arbeta fram åtgärder för att minska matsvinnet.

I projektet kommer ett antal hushåll att få hem en specialdesignad avfallsbehållare för matavfall. Det speciella med den är att den är försedd med en våg och en kamera. Varje gång något slängs vägs innehållet och kameran tar en bild varje gång något passerar linsen.

Vad är det då för data man vill åt och varför? Kamran Rousta, docent inom forskningsområdet Resursåtervinning och projektledare, förklarar:

– Vi behöver få ökad förståelse för varför det blir så stort matsvinn och vilka faktorer som påverkar. Vi samlar in data via avfallsbehållaren och analyserar vad som slängts, hur mycket och när. Sedan kommer vi att göra intervjuer i hushållen för att följa upp beteendeförändringar.  Vi vill få dem att reflektera över sitt beteende.

Även hur minskningen av matsvinnet påverkar hushållens miljöpåverkan kommer att mätas.

Efter sommaren räknar projektgruppen med att ha 15 hushåll utsedda för att delta i studien.

Projektet knyter an till de globala hållbarhetsmålen 2, Ingen hunger, 6, Rent vatten, 12, Hållbar konsumtion och produktion, 13, Bekämpa klimatförändringarna samt 15, Ekosystem och biologisk mångfald.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och kommer att pågå i tre år till och med februari 2026.

Liknande projekt på äldreboenden

Redan nu pågår ett liknande uppdragsprojekt åt Borås Stad. Det projektet handlar om att Vård- och äldreförvaltningen ska minska mängden avfall från engångsmaterial av plast och matsvinn. I det projektet är två äldreboenden piloter och har fått utplacerat avfallskärl som ska mäta avfallet.

Läs mer

Projektets webbsida: Living lab – minskning av matsvinn i hushåll med hjälp av smarta kärl

Om det andra projektet på äldreboenden, NT2W (No Time to Waste)

Om forskningsområdet Resursåtervinning och Swedish Centre for Resource Recovery

Om forskargruppen Resource Management