Resource Management

Resource Management

Effektiv behandling av avfall krävs att den sorteras i fraktioner (plast, papper, metall, mat, o.s.v.). I Sverige görs denna sortering av de olika användare (såsom livsmedelsbutiker, restaurang och hushåll) som skapar avfall. Det är därför viktigt att förstå varför avfall uppstår överhuvudtaget, och sedan implementerar innovationer för att minska mängden avfall och förbättra sorteringen.

Detta görs inom Resource Management-gruppen, där användaren och koppling mellan användaren och de olika tekniska lösningarna sätts i fokus. Gruppen har utvecklats en forskningsprocedur som inkluderar plock- och livscykelanalys metoder. I den första metoden mäts mängden av avfallet och hur bra det sorteras (t.ex. hur mycket plast sorteras i fel matfraktion). Den andra metoden mäter miljöpåverkan av avfallet och dess felsortering. Att kombinera kvalitativa metoder såsom intervjuer och fokusgrupp med plockanalyser och LCA, hjälper forskarna att undersöka olika interventioner för att effektivisera avfallshanteringssystemet samt vägen till att minska avfallet. Denna information används i samråd med de olika användarna, för att minska avfall och förbättra sorteringen.

Vår forskning bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, men framför allt till:

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare