Resource Management

Resource Management

Resource Management (RM)-gruppen studerar interaktionen mellan beteendemässiga, sociala och tekniska aspekter av resursåtervinning. Detta inkluderar orsaken till att avfall uppstår, identifiering av hotspots för att minska miljöpåverkan, samt design och genomförande av insatser för att minska avfallet och förbättra den cirkulära ekonomin.

Vår forskning kretsar kring följande frågor:

  1. Hur kan användare involveras i system för resursåtervinning, inklusive design av tekniska system och infrastrukturer?
  2. Hur kan attityder och beteenden ändras för att uppmuntra engagemang i resursåtervinning och hållbar utveckling?
  3. Vilka verktyg kan utvecklas för att nå de hållbara utvecklingsmålen som relaterar till resursåtervinning?


En effektiv och hållbar avfallshantering kräver att avfallet sorteras i olika grupper som plast, papper, metall, mat med mera på de platser där avfallet uppstår. I Sverige görs denna sortering av de olika aktörer som genererar avfall, såsom stormarknader, restauranger och privatpersoner. Det är viktigt att förstå orsakerna till varför så mycket avfall genereras för att sedan identifiera, utveckla och genomföra insatser för att minska mängden avfall och förbättra engagemanget genom till exempel minskning, återvinning och återanvändning. RM-gruppen utvecklar denna kunskap och identifierar och genomför insatser för att minska och hantera avfall, samt mäta deras effekt i ett system för avfallshantering. Vid sidan av det tekniska systemet för avfallshantering sätts aktören i fokus och gränssnittet mellan aktören och systemet studeras. RM-gruppen använder sig av blandade metoder, både kvantitativa och kvalitativa metoder som plockanalys, livscykelanalys (LCA), intervjuer, fokusgrupp och enkäter.

Forskning i RM-gruppen är för närvarande inriktad på tre huvudsakliga områden:

  • Cirkulär ekonomi för hushållsavfall
  • Materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA)
  • Matsvinn och återvunnen (upcycled) mat

RM-forskning bidrar till många av FN:s hållbara utvecklingsmål, och främst till:

FN:s globala mål nummer 3: Hälsa och välbefinnande, 6: Rent vatten och sanitet, 7: Hållbar energi för alla, 11: Hållbara städer och samhällen, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 13: Bekämpa klimatförändringarna och 17: Genomförande och globalt partnerskapCirkulär ekonomi för hushållsavfall

RM-gruppen har redan utvecklat och testat RBT (Recycling Behavior Transition) för att förbättra avfallssortering i hushåll och öka återvinningsgraden av hushållsavfall. Metoden består av plockanalys (studie av avfallssammansättning) för att identifiera det faktiska beteendet vid sortering, intervjua hushållen för att förstå deras behov av förbättrad avfallssortering, designa och genomföra insatser för att förbättra avfallssortering och slutligen bedöma effekten av insatserna. Metoden kan användas i alla lokala och kulturella förhållanden.

RM-gruppen har också studerat hur designen av matförpackningar påverkar beteendet vid avfallssortering. Korrekt sortering av förpackningar har mer att göra med frivilligt deltagande än någon annan faktor. En korrekt hantering av matförpackningar kräver ett effektivt band mellan det tekniska avfallshanteringssystemet och konsumenterna. Ett sätt att främja sorteringsbeteende är att stärka denna interaktion. Om dess potential utnyttjas effektivt, kan förpackningar underlätta interaktionen.

Förpackningsdesignens möjligheter att regissera konsumenternas sorteringsbeteende är ett rimligt sätt att förbättra det hållbara beteendet kring sortering på lång sikt och fungerar också som en pedagogisk plattform för att främja sorteringsbeteendet. Dessutom kan det spara på både belastning och kostnad. Således kan förpackningarnas förmåga att interagera med konsumenten vara en möjlighet för avfallshanteringen för att ta fram ett hållbart sorteringsbeteende och främja frivilligt deltagande av konsumenter.

Materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA)

Gruppen behandlar även andra aspekter av resursåtervinning och resurshantering i samhället, såsom materialflödesanalys av matavfall, och livscykelanalys av avfallssystem och energiteknik. Gruppen har erfarenhet av att förebygga matavfall och utveckla strategier för att minska miljöpåverkan via avfallsvalorisering. Vidare har RM-gruppen, tillsammans med forskargruppen Bioteknik vid Högskolan i Borås, integrerat LCA i tidiga skeden av teknikutveckling för att undersöka vilka konsekvenser designval har för olika teknologiers miljöprestanda.

Matsvinn och återvunnen (upcycled) mat

RM-gruppen fokuserar på hur matsystemet kan bli mer hållbart genom att förebygga matsvinn. Forskningen använder sig av ett ramverk som integrerar kvantifieringen av matsvinn, utredningen av orsakerna bakom det och utvecklingen och utvärderingen av olika strategier för att förebygga och ge värde åt matsvinn.

RM-gruppen fokuserar också på olika aspekter av återvunna livsmedel, till exempel produktion och konsumtion genom att ta hänsyn till dess sociala och miljömässiga faktorer. Enligt Upcycled Food Association använder återvunna livsmedel ingredienser som annars inte skulle ha gått till mänsklig konsumtion. Ingredienserna upphandlas och produceras med hjälp av verifierbara leveranskedjor och har en positiv inverkan på miljön.

I en annan studie fokuserar RM-gruppen på att möjliggöra engagemang i nya och innovativa strategier som människor själva kan använda för sitt matsvinn. Den här studien fokuserar på människors engagemang i avfall genom att använda jäsning av överblivet bröd med ätbara trådsvampar. Syftet med detta projekt är inte bara att föra in jäsning av bröd i människors hem utan också att erbjuda ett nytt sätt för människor att använda sina matrester. Det syftar också till att få kunskap om hur människor uppfattar, upplever, känner och tänker kring hållbar mat, och att förstå vilken inverkan det har att reflektera över begreppen värde och mening på människors dagliga beteendemönster med avseende på mat som annars skulle slängas.

 

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare