Bristande rutiner för kommuners krishantering

– Det är en kvalitativ studie, gjord i Borås, Svenljunga och Marks kommuner kring hantering av informationsdelning i samband med översvämningar. Men, vi kan se indikationer på att andra kommuner befinner sig i liknande situation runt om i Sverige och att samma problematik gäller vid andra kriser så som skogsbränder, snöoväder, torka och stormar och det är oroväckande, säger Kayvan Yousefi Mojir, universitetslektor på Bibliotekshögskolan.

Studien visar att informations- och kunskapsutbyte är avgörande för att hantera översvämningsrisker och kriser, men det sker ofta bristfälligt och är personberoende. Utmaningar inkluderar bristande dokumentation, oklarheter i ansvar, konflikter mellan olika lagar och tillämpning av tekniska plattformar på strategisk nivå.

Begränsad översikt på grund av prioriteringar och resursbrist

Att kommuner inte satsar mer på planering och strategier för krishantering tror Maria Lindh, universitetslektor på Bibliotekshögskolan, handlar om en resursfråga för kommunerna.

– De vi intervjuat uttrycker att det inte går att lägga för mycket fokus på förberedelse inför exempelvis översvämningar då det sker så sällan. Men, sammantaget påverkas kommuner ganska ofta av mindre eller större kriser. Vi vet att just översvämningarna kommer att bli fler framöver och att flera kommuner i Sjuhärad är speciellt utpekade som riskområden, säger hon.

Forskarna har sammanställt förslag på åtgärder som kan råda bot på de uppmärksammade bristerna: mer resurser, gemensamma rutiner för verksamheter men också kommuner emellan, tekniska system utvecklade för ändamålet, tydlig ansvarsfördelningen och övningar för att främja samverkan och informationsutbyte.

– Informationshantering som resurs behöver förtydligas operativt, taktiskt och strategiskt. Man tänker nog sällan på att den information man delar i en kris blir en bit i ett stort krishanteringspussel som kan vara det som gör att den ses som lyckad eller misslyckad. Det är också viktigt att kunna gå tillbaka och utvärdera en kris och därför är dokumentation väldigt viktigt för kunskapsöverföring inför hantering av liknande kriser, säger Kayvan Yousefi Mojir.

Rekommenderar standardiserade processer

Framtida forskningsförslag kan vara att titta på utmaningarna med att standardisera processerna för informations- och kunskapsdelning mellan olika aktörer och hur det kan implementeras eftersom olika aktörer har olika arbetsrutiner och organisationspolicyer.

Studien Samverkan vid översvämningar – behov och utmaningar i informationshantering i kommunerna i Sjuhärad är finansierad av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Högskolan i Borås

Forskare är Kayvan Yousefi Mojir, Maria Lindh, Birgitta Wallin, Karolina Olga Nord, samtliga vid Bibliotekshögskolan på Högskolan i Borås.

Kontakt

Kayvan Yousefi Mojir, universitetslektor
Bibliotekshögskolan
Telefonnummer: 033-435 4344
E-post: kayvan.yousefi_mojir@hb.se