Brödrester + svamp = garn

Sofie Svensson, som nyligen disputerade inom forskningsområdet Resursåtervinning berättar:

– Mitt forskningsprojekt handlar om att utveckla fibrer spunna av filamentösa svampar för applikationer i textilier. Svamparna odlades på brödavfall från mataffären. Avfall som annars har en stor miljöpåverkan om det slängs. 

Det nya med projektet är själva metoden som används – våtspinning av cellväggsmaterial.

– Våtspinning är en metod som används för att spinna fibrer (filament) av till exempel cellulosa. I det här projektet användes cellväggsmaterial från filamentösa svampar för att genom våtspinning producera fibrer. Cellväggsmaterialet från svampen innehåller olika polymerer, främst polysackarider så som kitin, kitosan och glukan. Utmaningen var att spinna materialet. Det tog lite tid i början innan vi hittade rätt förutsättningar, berättar Sofie Svensson.

Antibakteriella egenskaper

Filamentösa svampar odlades i bioreaktorer för att producera svampbiomassa. Från svampbiomassan isolerades sedan cellväggsmaterial. Detta användes sedan till att spinna ett filament vilket testades för sin lämplighet i medicinska applikationer. 

– Tester av fibrerna visade på kompabilitet med hudceller, och indikerade även antibakteriell effekt, berättar Sofie Svensson och fortsätter:

– I den metoden vi jobbade med fokuserade vi på att använda mildare processer och kemikalier. Användning av farliga och giftiga kemikalier är i dag en utmaning i textilindustrin och utveckling av hållbara material är viktigt för att kunna minska miljöpåverkan.

Vilken betydelse har resultaten?

– Nya material från svampar är ett forskningsområde som är på uppgång. Förhoppningsvis kan den här forskningen bidra till utveckling av nya hållbara material från svampar, berättar Sofie Svensson. 

Intresset från omgivningen har varit stort under projektets gång, och många har haft en positiv inställning till utveckling av den här typen av material. 

När kommer vi att få se produkter tillverkade av dessa fibrer?

– Just den här metoden är i labbskala och fortfarande i forskningsstadiet, förklarar hon.

Doktorandprojektet genomfördes inom det övergripande forskningsprojektet Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall.

Vad är nästa steg inom forskningen kring svampfibrerna?

– Framtida studier kan vara att optimera våtspinningen för att uppnå en kontinuerlig produktion av svampfibern. Men också att testa att odla svamp på andra typer av matavfall. 

Hur har du upplevt din tid som doktorand inom Resursåtervinning? 

– Det har varit en intensiv tid som doktorand och jag har verkligen utmanats och utvecklats. 

Vad är nästa steg för dig? 

– Jag kommer att gå på föräldraledighet ett tag innan jag tar nästa steg, vilket steg inte är bestämt ännu. 

Läs mer

Sofie Svensson disputerade 14 juni vid Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås.

Läs avhandlingen: Development of Filaments Using Cell Wall Material of Filamentous Fungi Grown on Bread Waste for Application in Medical Textiles

Opponent: Han Hösten, professor Utrecht University

Huvudhandledare: Akram Zamani, docent

Bihandledare: Minna Hakkarainen, professor, KTH,  Lena Berglin, docent

Forskningsområde: Resursåtervinning

Forskningsprojektet Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

De globala målen

Sofie Svenssons projekt berör bland annat FN:s globala mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12, hållbar konsumtion och produktion, då projektet syftade till att använda hållbara metoder på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt, med mindre påverkan på människa och miljö.