Central arbetsmiljökommitté

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, ska finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.
Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna. Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal.

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär:

  • Aktuella arbetsmiljöfrågor inom högskolan.
  • Planering av organisationsförändringar.
  • Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor.
  • Redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud.
  • Företagshälsovård.
  • Rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö.
  • Fråga som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Till grund för arbetsmiljöarbetet finns fastställda högskolegemensamma arbetsmiljömål för perioden 2022-2024. Läs mer om målen och om högskolans arbetsmiljöarbete.

För mer information om arbetsmiljökommitténs sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till arbetsmiljökommitténs sida på anställdwebben.