KUVO - Kommunal utbildningsenhet inom vård och äldreomsorg i Alingsås kommun.

Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på KUVO i termin 5 tillsammans med en sjuksköterska/distriktssköterska och fördelas över de olika områdena Centrum, Haga, Tuve, Hemsjö eller Sollebrunn.

Specifikt för KUVO

  • Gemensam introduktion med studenterna vid VFU:ns början
  • Aktivt arbete med frågeställningar som finns beskrivna i den studiehandledning som handledarna arbetat fram utifrån kursplanen
  • Varje student får en personlig bashandledare som tillsammans med studenten planerar hur praktiken ska genomföras så att studenten når sitt mål
  • Reflektion över hemmets etik, estetik samt betydelse i vårdandet
  • Träning i att arbeta med riskförebyggande åtgärder gällande hygien, fallrisk, risk för trycksår samt risk för undernäring
  • Schemalagd reflektion i grupp tillsammans med adjunkten
  • Utvärdering med bashandledarna
  • Handledning och stöd till bashandledarna