Ortopedisk UVA 

Studenten som går sista terminen gör tio dagars verksamhetsförlagd utbildning. Redan från första dagen tar studenten ansvar för egna patienter. Studenten har ett primärt omvårdnadsansvar för två till tre patienter.  Studenten förväntas planera, utföra, utvärdera, dokumentera och reflektera kring patientens omvårdnad. Det ges regelbundet tillfälle för reflektion med fokus på studentens upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Under de sista fem dagarna görs en examination av studentens kliniska kompetens. Både student och handledare gör en bedömning av studentens prestationer. Dessa dokumenteras i en dagbok som är underlag vid det avslutande examinationssamtalet där även den kliniska adjunkten är med.

En tillåtande miljö eftersträvas på UVA där alla frågor kan och får ställas. Handledaren ger kontinuerlig feedback till studenten som uppmuntras till eftertanke och reflektion.

Studenterna arbetar tillsammans med andra studenter, tränar sig i kommunikation och arbetsfördelning samt ser varandra som resurser. Målsättningen är att studenten upplever UVA som om det är deras ”egen avdelning.”