UVA-konceptet

På en UVA får studenterna träna på att samarbeta med olika personalkategorier för att åstadkomma optimal vård för patienten ur ett helhetsperspektiv. Här får man som student också använda sig av olika metoder för att nå ett lärande eftersom det på UVA finns goda förutsättningar för utveckling av olika lärandestrategier. Studenterna på UVA erbjuds kontinuerligt tid för reflektion eftersom man här betonar att reflektionen har stor betydelse för inlärning. På UVA läggs också stor vikt vid att studenten ska kunna se sina egna framsteg i sin utveckling. UVA präglas av en studiemiljö som stimulerar till utveckling och forskning.

Studenterna på en UVA har tillgång till studenthandledare med hög handledarkompetens. Till varje UVA hör dessutom en huvudhandledare, klinisk adjunkt samt klinisk lektor.

Miljön på UVA kännetecknas av:

  • En uttalad vårdvetenskaplig grund för vårdarbetet där patientperspektivet är tongivande
  • Fokus på att patienten ska vara delaktig i sin vård
  • En reflekterande hållning hos vårdarna
  • Ett livsvärldsperspektiv som referensram för lärande och handledning
  • Tydliga strategier för vårdande och lärande som parallella företeelser
  • Förutsättningar för utveckling av olika lärandestrategier
  • Kvalificerad handledning
  • Tydlig progression i lärandet
  • Gynnsamma förutsättningar för utveckling och forskning som gynnar en aktiv utveckling av patientens vård
  • Fokus på hur olika vårdkompetenser tillsammans kan åstadkomma optimal vård för patienten ur ett helhetsperspektiv.

För mer information om UVA-konceptets olika delar:
Kännetecken för UVA.pdf

Uppdaterat dokument om UVA-konceptet från 1 oktober, 2017