Bibliotekarie

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap idag innebär att du skaffar dig kunskap om hur du navigerar i informationsflöden, hur du värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskaps-samhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Vi har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informations-vetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig i september även om det kommer ske via vårt distansverktyg Zoom och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/nystudent/
Notera att vi kommer undervisa via distansverktyg åtminstone fram till den 8 november, men att du som campusstudent bland annat har du möjlighet att använda skolans datorsalar och högskolebibliotekets resurser.

Maria Ringbo och Malin Utter
Programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier
Anmälningskod: B06V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Informationskompetens och lärande

Kursinformation för Informationskompetens och lärande
Anmälningskod: B05V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 24 mars

Professionell informationssökning

Kursinformation för Professionell informationssökning
Anmälningskod: B35V2
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 5 juni

Hösten 2021

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder
Anmälningskod: B04H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik

Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik
Anmälningskod: B31H1
Typ: Obl.
Period: 1 november - 16 januari

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B03H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 31 oktober

Våren 2021

Bibliotek och användare

Kursinformation för Bibliotek och användare
Anmälningskod: B01V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Kunskapsorganisation och sökteknik - grund

Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik - grund
Anmälningskod: B02V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Bibliotek i samhället

Kursinformation för Bibliotek i samhället
Anmälningskod: B04H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B64H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari