Bibliotekarie, distansutbildning

Registrering

Du registrerar dig på webben genom att följa Steg för steg-guiden.

Vårterminens start

Vårterminen startar måndagen den 15 januari med en programintroduktion kl. 14 via Zoom och tisdagen den 16 januari startar kursen Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap med kursintroduktion och föreläsningar – också dessa via Zoom.

Studentintroduktion och annat du behöver veta som ny student 

All information om din utbildning och dina kurser får du som registrerad student via lärplattformen Canvas.

Utbildningen

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap innebär att du lär dig att navigera i informationsflöden, värdera, organisera och tillgängliggöra information så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar i de flesta fall om att möta människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom hur människor använder sig av informationsresurser såsom digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmåga att identifiera och tillgodogöra sig vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande  färdigheter i att själv skriva sådana. Därför ingår moment i utbildningen om det akademiska hantverket med redskap och metoder som utvecklar din analytiska förmåga. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats.

Genom gästföreläsningar, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Dessutom får du ta del av den professionsnära forskning som utförs av programmets lärare och forskare. Under utbildningen får du dessutom möjlighet att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan omsättas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Undervisningsformer

Programmet ges på halvfart och med en variant av ”blended learning”, vilket innebär att mycket av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare, samt undervisningen, kommer att ske via Canvas och Zoom. På Canvas finner du även kursinformation och stöd för ditt lärande, bland annat i form av inspelade föreläsningar. Den schemalagda undervisningen på plats i Borås är koncentrerad till ett fåtal dagar varje termin.

För att kunna delta i undervisning på distans behöver du en dator med stabil internetuppkoppling. Interaktiva moment såsom seminarier kräver därtill mikrofon och webb-kamera. Högskolan ger dig tillgång till viss programvara, exempelvis ordbehandlings- och kalkylprogram samt yta för fillagring.

Vårens tider

Under våren kommer undervisningen genomföras i realtid via Zoom, tisdag eftermiddag kl. 13-16 och onsdag förmiddag kl. 9-12. Föreläsningarna spelas även in och läggs upp i Canvas. En tvådagarsträff kommer genomföras i Borås, 11mars, kl. 13.00 till 12 mars kl. 15.00.

Schema

Schema för kursen Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap hittar du i KronoX, men observera att schemat uppdateras kontinuerligt fram till kursstart.

Kurslitteratur för första kursen, Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap


Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2018). Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. (151 s.)

Blomgren, R., Michnik, K.E., Sundeen, J. (Red.) (2022). Biblioteksgeografin - en antologi om svenskt biblioteksväsende och biblioteksforskning. Studentlitteratur. Kap. 4-7, 10-12. (208 s.)

Fedorowicz-Kruszewska, M. (2021). Green libraries and green librarianship – Towards conceptualization. Journal of librarianship and information science, 53(4), 645–654. (9 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Glushko, R. J. (red.) (2016). Discipline of Organizing: Core Concepts Edition (4 uppl.). Sebastopol, CA: O'Reilly. Kap. 1-2. (54 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Hansson, J., Hedemark, Å., Kjellman U., Lindberg J., Nolin J., Sundin, O., Wisselgren P. (2018). Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Stockholm: Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. s. 7-33. (26 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Hansson, J. & Wisselgren, P. (Red.) (2018). Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ förlag. Kap. 5, 11, 14. (57 s.)

Hildenbrand, S. (1989). Women’s work within librarianship: Time to expand the feminist agenda. Library Journal, 114(14), 153–155. (4 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Limberg, L. & Skoglund, L. (2015). Biblioteks- och informationsvetenskap. I Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Göteborg. (11 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Lindberg, J. (2015). Att bli bibliotekarie: informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier. Doktorsavhandling, Borås: Högskolan i Borås. s. 21-42. (21 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Perret, R. (2018). Ask a guybrarian: work experiences of male librarians. Reference services review, 46(4), 513–528. (15 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Rubin, R. (2016 eller senare). Foundations of library and information science. (4 uppl.). New York & London: Neil Schuman. Kap.1, 2, 3, 5, 7. (294 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Sporrong, E. & Westin Tikkanen, K. (2016). Kritiskt tänkande: i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-2, 5-7, 9-11. (207 s.)

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet. (82 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Ytterligare ca 100 sid. egenvald litteratur tillkommer.

Examination

I vissa fall äger examination rum i Borås och då är närvaro obligatorisk. Observera att både PC och Mac kan användas vid tentamen, dock ej Chromebook, eller Mac med tidigare version än OS X 10.12. Vissa examinationsmoment kräver utöver dator ytterligare en uppkopplad enhet (dator, mobiltelefon eller surfplatta) med kamera och mikrofon.

Internationellt nätverk

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationella studieutbyten genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Maria Ringbo, programansvarig
maria.ringbo@hb.se

Erik Joelsson, programansvarig
erik.joelsson@hb.se

 

 

Programinformation

Starttermin: Våren2024 Programkod: NGBID Programtillfälleskod: NGBID24v Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Maria Ringbo
Programansvarig: Erik Joelsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Kunskapsorganisation och sökteknik - grund

  • Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik - grund
  • Anmälningskod: B01H4
  • Typ: Obl.
  • Period: 2 september — 19 januari

Våren2024

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap

  • Kursinformation för Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap
  • Anmälningskod: B07V4
  • Typ: Obl.
  • Period: 15 januari — 2 juni