Studentinflytande

För högskolan är studenternas inflytande viktigt för att upprätthålla kvaliteten inom högskolans verksamhet.

Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studentens situation är lagstadgad.

  • Studenterna har möjlighet att vara representerade i högskolans alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas studiesituation. I egenskap av ledamot har studentrepresentanten rösträtt i respektive beslutande organ.
  • Vid akademin för polisiärt arbete ges studerande vid polisutbildningen rätt att vara representerade.
  • Det är studentkåren vid högskolan som utser vem som ska representera studenterna.
  • Uppdrag som studentrepresentant accepteras som giltig frånvaro från obligatoriska kursmoment, under förutsättning att de förlorade momenten kan återhämtas eller att frånvaron är så begränsad att den inte inskränker på utbildningen.

Utöver rätten att vara representerade i olika organ vid högskolan har studentrepresentanter närvarorätt vid rektors, förvaltningschefs samt akademichefers beslutsmöten.

Läs mer om hur du som student kan engagera dig på studentkårens webb.
Kontakta Studentkåren i Borås via mejl: info@studentkareniboras.se

Läs mer om de olika organen