Behörighet och urval

Behörighetskrav

Student är behörig att ansöka om utbytesstudier om nedanstående krav uppfylls:

 • Att sökanden studerar aktivt på ett kandidatprogram eller magister-/masterprogram vid Högskolan i Borås.
 • Att utbildningsplanen för programmet medger utbytesstudier alternativt att proprefekt fattar individuellt beslut om utbytesstudier.
 • Att sökande på kandidatnivå har avklarat minst 60 hp inom utbildningsprogrammet innan de åker på utbyte i enlighet med utbildningsplanen.
 • Att sökanden ligger i fas med sina studier i enlighet med utbildningsplanen alternativt har en individuell studieplan som tillåter utbytesstudier.
 • Att sökande uppfyller och kan styrka mottagande lärosätes krav på tidigare studier samt språkkunskaper.
 • Att utbytesstudierna genomförs på heltid under minst en termin i enlighet med utbytesavtalet .
 • Att kurserna vid mottagande lärosäte huvudsakligen tillgodoräknas inom utbildningsprogrammet vid Högskolan i Borås.

Observera att särskilda behörighetskrav kan förekomma inom vissa utbildningsprogram samt inom vissa stipendieprogram. Mer information om särskilda behörighetskrav för utbytesstudier inom Erasmus+ och Nordplus finns på respektive webbsida.

Urvalskriterier

Utbytesplatser fördelas utifrån studieresultat inom aktuellt utbildningsprogram vid Högskolan i Borås. Studieresultat mäts med uppnådda poäng samt betyg på kurser. Rangordning sker genom en sammanvägd uträkning enligt följande:

 • Antal avklarade kurser utav antal möjliga kurser inom aktuellt utbildningsprogram (max 1 poäng).
 • Antal VG (A-B, 4-5) utav antal möjliga VG (A-B, 4-5) inom aktuellt utbildningsprogram (max 1 poäng).
 • Meritvärde ges till sökanden som engagerat sig inom studentkåren. Intyg krävs (max 0,2 poäng).
 • Vid samma totalpoäng sker lottning av utbytesplatser.

Ytterligare urvalskriterier, vid portfolio från sökanden inom konstnärliga utbildningsprogram:

 •  Konstnärlig förmåga - gestaltande förmåga i skilda material och tekniker. 
 •  Kritisk-teoretisk förmåga - kännedom om, samt perspektiv på design som ämnesområde.

Observera att särskilda urvalskriterier kan förekomma inom vissa utbildningsprogram samt inom vissa stipendieprogram (exempelvis Nordplus).

Beslut om utbytesplats meddelas studenten per e-post. Beslutet kan inte överklagas. Om studenten tackar ja till utbytesplatsen nomineras studenten till mottagande lärosäte. Observera att Högskolan i Borås inte lämnar någon garanti för antagning då mottagande lärosäte förbehåller sig rätten att avgöra vilka som antas till utbytesstudier.