Kvinna vid larmcentral

Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen ingår hjälpmedel och strategier för att hantera olika svårigheter och stöd till hur utmanande situationer kan hanteras. Kommunikativa hinder för informationsutbyte behandlas så som exempelvis språksvårigheter, behov av tolk, kognitiv svikt, funktionsnedsättningar.

Vidare berörs hot- och våldssituationer dels riktat mot sjuksköterskan, dels mot inringaren eller hot om självskada, samt konflikthantering och etiska utmaningar i samband med vård på distans.

Kursen fokuserar även på förbättringskunskap i relation till vård på distans, samt utmaningar kopplat till hållbarhet, rätten till hälsa och jämlik vård.