Vård- och omsorgsadministration 3

30 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Kursen är indelad i två delar:

  1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
    Här studeras vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
  2. Examensarbete, 15 hp
    Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration och är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning.

Observera

Kursen ges helt på distans. Två obligatoriska moment ingår i form av ett seminarium samt examination av uppsats. Båda momenten genomförs på distans via webbverktyg.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.