Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Kursen är indelad i två delar:

  1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
    Här studeras vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
  2. Examensarbete, 15 hp
    Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration och är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning.