Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.