Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

Under kursen studeras vårdvetenskapens didaktik med tonvikt på livsvärldsperspektiv och reflektionens betydelse för lärandet under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenthandledningens förutsättningar studeras och diskuteras. Olika perspektiv för arbetsledning, förbättringsarbete och samverkan ingår samt betydelsen av att främja en forskningsanknuten VFU. Kursen innehåller också bedömningsprocess och hållbarhet ur ett arbetsledande och samordnade perspektiv.