Textil produktion och innovation

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Hållbarhet

Utbildningen lyfter fram flera hållbarhetsperspektiv vad beträffar produkter samt dess framtagning och produktion. Genom att koppla de textila processerna till dess miljömässiga belastning och möjligheter skapas en grundläggande förståelse för hållbarhet. Hur hållbara produkter är kopplat till olika lagkrav samt kvalitetsaspekter och tas upp i flera kurser. Produkternas hela livscykel analyseras och ligger till grund för hållbara alternativ inom både utvecklingsprocessen och slutprodukten.

Digitalisering

Digitalisering förkommer genom hela den textila värdekedjan vilket speglar förhållningsättet i programmet. Digitalisering inom textilmaterialproduktion, färgeri och beredning tillsammans med digitalisering inom produktkonstruktion samt produkttillverkning kommer att ligga till grund för kunskap om digitala verktyg, metoder och teknologiers roll i produktionen.

Specialiseringsspår

Programmet ger möjlighet att följa tre olika specialiseringsspår. Det är tre kurser som utgör specialiseringsspåret och motsvarar 22,5 hp, även kursen Textilinnovation (7,5 hp) som ges andra året ingår i samtliga specialiseringsspår. För att framgångsrikt slutföra ett specialiseringsspår skall även examensarbetet vara avlagt inom vald inriktning. Examen utan specifik inriktning är likaså möjligt. Kurser inom specialiseringarna kan vara förkunskapsgrundande för senare kurser. Kurserna erbjuds i mån av tillräckligt intresse.

Skrivprocessen

Genom utbildningen används skrivprocessen som stöd för det praktiska lärandet. Det handlar inte bara om att skriva utan innefattar informationssökning, rapportskrivning samt kamratgranskning (peer review). Alla tre delarna behandlas under hela utbildningen och ger studenten en förberedelse för att kunna skriva en akademisk uppsats i slutet på utbildningen. Den inledande kursen introducerar skrivandet genom att skriva reflekterande loggbok kopplad till de praktiska laborationerna, länken mellan det praktiska och skrivandet är etablerad. Informationssökningen hjälper studenten hitta såväl böcker som akademiska skrifter och referenshantera dessa på ett korrekt sätt. Inom rapportskrivning tränas studenterna såväl inom rapportens struktur liksom akademiskt skrivande. Kamratgranskningens upplägg gynnar studenternas medvetenhet av skrivandet och de förbereds att objektivt granska andras arbeten och ge konstruktiv kritik.

Internationell mobilitet

Utgående internationell mobilitet förväntas under den andra delen av programmet, speciellt under termin 4.

Vetenskaplig metod

Genom hela utbildningen tränas studenten till ett strukturerat, analyserande och kritiskt förhållningssätt. Studenten introduceras i hur forskning inom deras område genomförs och analyseras. Detta görs under alla tre studerande åren på ett integrerat sätt i ett flertal kurser med dedikerade lärandeaktiviteter som exempelvis projektbaserade lärandeaktiviteter. Detta examineras sedan genom att studenten på ett enkelt men strukturerat sätt beskriver sitt tillvägagångssätt genom en projektuppgift och därefter analyserar dess resultat samt identifierar förbättringar inför kommande projekt.

I dedikerade aktiviteter inom flera kurser, söker studenten akademiska skrifter, syftet är att finna ny ämneskunskap, orientera sig inom ämnets metoder samt förstå den akademiska skrivkulturen. Bearbetningen av skrifter syftar också till att träna studenterna i kritiskt tänkande samt att ställa olika källor mot varandra och föra en diskussion kring källmaterialet. Studenterna identifierar också hur aktuell forskning påverkar samhället.
Förutom inom projektaktiviteter i kurserna presenterar studenterna en problemformulering och/eller forskningsfrågor och söker kunskap och metoder i tidigare forskning och utvecklingsprojekt. När examensarbetet skall genomförs har studenten redan fått alla verktyg introducerade för sig och kan därför fokusera på genomförandet av arbetet, som görs i samarbete med näringsliv eller forskning. Genom denna avslutande kurs visar studenten att denne behärskar både genomförande av ett självständigt projekt samt att kommunicera dess resultat via en vetenskaplig rapport och en redovisning riktad mot allmänheten.

Arbetsmarknad

Textil produktion och innovation är ett program för dig med ett grundmurat textiltekniskt intresse som vill förfina och utveckla produkter och se till att de kan tillverkas rationellt med rätt kvalitet.

Programmet har stor flexibilitet med tre olika specialiseringarna – innovation antingen inom material, inom konfektion eller management.

Hur utvecklas och framställs en textil produkt på bästa sätt – är frågan som alumner från detta program är duktiga att svara på.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.