Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Fakturan, fortbildningen och forskningen


Projektet syftar till en fördjupad förståelse för lärares kompetensutveckling och undersöker flera aspekter av denna företeelse. En aspekt handlar om vilkenkompetensutveckling som erbjuds lärare och utgår delvis från fakturor som begärs in från de tre kommuner som är utvalda for projektet.

Startdatum

2020-01-01

Slutdatum

2023-12-31

Projektet syftar till en fördjupad förståelse för lärares kompetensutveckling och undersöker flera aspekter av denna företeelse. En aspekt handlar om vilken kompetensutveckling som erbjuds lärare och utgår delvis från fakturor som begärs in från de tre kommuner som är utvalda för projektet.

En annan aspekt berör vad kompetensutveckling betyder för lärares professionella lärande. Här är fokusgruppsintervjuer med Iärare på grundskola och gymnasium ett viktlgt metodologlskt redskap. Ytterligare en aspekt relaterar till vem som har makten över kompetensutvecklingen och vad som kännetecknar beställare och utförare.

När det gäller beställare studeras exempelvis vad som räknas som vetenskap för dessa. När det gäller utförare studeras i sin tur vilka vetenskapliga fält dessa representerar och vilken vetenskaplig kompetens de har. De tre valda kommunerna har olika kännetecken när det gäller befolkningsmängd, område (stad/landsbygd), antal skolor, antal friskolor och behöriga Iärare. Det gör det möjligt att studera platsspecifika förhallanden och deras relation till kompetensutveckling. Ett sådant perspektiv genomsyrar hela projektet som för övrigt har ett innovativt upplägg med start i faktiska lokala fakturor som sedan sparas och placeras i lokala och globala nätverk av kompetensutvecklingsaktörer.

Projektet motiveras av flera omständigheter, bland annat av förandrade villkor i form av kommunaliseringen och friskolereformen som tillåter att kompetensutvecklingsbeslut tas på kommunal nivå och/eller av respektive rektor. Studier visar att dessa beslut ibland vilar på tveksam grund och att den vetenskapliga nivån på erbjuden och/eller påtvingad kompetensutveckling kan ha låg vetenskaplig grad eller bristfällig relevans för lärare. Mer kunskaper om detta är särskilt viktigt i en tid då svårigheter med lärarrekrytering i högsta grad är ett påtagligt samhälleligt problem och då avhoppen från läraryrket är många.

Projektet utgår därtill från att det finns snåriga nätverk av kompetensutvecklingsaktörer som konkurrerar om tid (och pengar) och att dessa nätverk behöver belysas och granskas. Har ingår inte bara marknadiserade aktörer i form av företag utan det tycks också finnas en marknad kring statliga program som läslyftet och Mattelyftet, program som implementeras av svenska lärosaten. Sedan 2010 råder en ny skollag om att undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ytterligare motiverar nyttan av studier åa kompetensutvecklingsområdet. 

Resultaten av projektet kommer att bidra till att beslut kan tas på mer välinformerade grunder och stöder myndigheter, organisationer, den offentliga sektorn, kommunala beslutsfattare med flera. En ytterligare effekt är att nya insikter i Iärares vardag kan stödja dem att ställa kritiska och konstruktiva frågor relaterade till kompetensutveckling. Resultaten kommer också att vara till nytta för akademin, dels for att många kompetensutveckllngsaktörer öor hemma där, dels for att projektet berikar pedagogisk forskning metodologiskt och teoretiskt.