Kvalitetsarbete

Följande information tar sin utgångspunkt i högskolans visualisering av kvalitetsprocessen för utbildning. Informationen syftar att ge en vidare och fördjupad förståelse om hur vi arbetar med kvalitetsprocessens olika delar.

Information riktar sig till alla högskolans medarbetare och i synnerhet de medarbetare som inom ramen för sina tjänster är direkt ansvariga för eller involverade i det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet.

Innehållsförteckning:

Utveckling
Utbud 
Information 
Antagning och registrering 
Undervisning 
Uppföljning och analys

På sidan Akademins styrdokument kan du läsa mer om våra rutiner.

Kvalitetsarbetet genomförs vid högskolan utifrån fyra ledord:

Integrerat – Kvalitet i verksamheten erhålls genom anställdas och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktioner. Anställda och studenter ska vara delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Transparent – Högskolans interna information ska ge goda förutsättningar för att anställda och studenter ska ta del av de mål, prioriteringar och förutsättningar som gäller för det egna arbetet och de rutiner som ska leda fram till målen. Information om resultaten av genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgänglig för anställda, studenter och omvärlden.

Enhetligt – Kvalitetssäkrande rutiner ska utformas lika för utbildning och forskning vid högskolan såvida det inte finns synnerliga skäl till olikheter. Enhetligheten skapar tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Skarpt – Högskolan genomför regelbundna oberoende granskningar av hur kvalitet säkerställs i verksamheten och åtgärdar skyndsamt eventuella brister.

Utveckling

Akademin för textil, teknik och ekonomi strävar efter att inom sina utbildningsområden kunna uppvisa kompletta och nationellt starka utbildningsmiljöer, där forskning och utbildning tillsammans utgör sammanhållna kunskapsmiljöer. Akademins utbildningar ska vara attraktiva för studenter, och de studenter som utexamineras skall vara väl förberedda för sin framtida yrkesroll och ha en för arbetsmarknaden relevant utbildning.

Akademins utbildningar behöver ständigt utvecklas för att vara aktuella för de verksamheter där våra studenter får arbete och nya utbildningar behöver skapas för att möta omvärldens behov.

Utveckling av en ny utbildning

Kvalitetssäkringsprocess av ny utbildning

Utveckling av fristående kurser

Vidareutveckling av befintliga utbildningar

Utveckling av utbildnings- och kursplaner

Länkar/styrdokument, utveckling

 

Utbud

Akademins utbildningsutbud innehåller de utbildningsprogram och fristående kurser som akademin avser att starta under ett visst läsår. Utbildningsutbudets omfattning och innehåll bereds vid akademin, enligt nedanstående process. Kvalitetssäkring sker med utgångspunkt från styrdokument på högskole- och akademinivå och aktuell statistik om utbildningen vid akademin, samt förankring i institutionerna under beredningsarbetet.

Process för utbudsplanering vid akademin

Länkar/styrdokument, utbud

Information

Akademins kvalitetsarbete avseende information om utbildning syftar till att säkerställa att såväl presumtiva och innevarande studenter som medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information om akademins utbildningar, samt att det är tydligt vart man ska vända sig med frågor om akademins utbildning.

Information till sökande

Programinformation till befintliga studenter

Kursinformation till befintliga studenter

Utbildningsplan och kursplaner

Länkar/styrdokument, information

 

Antagning och registrering

För att kunna läsa ett utbildningsprogram eller fristående kurs vid Högskolan i Borås måste studenten först bli antagen till och därefter registrerad på programmet eller den fristående kursen. De regler och rutiner som finns kring antagning till och registrering på utbildningsprogram och fristående kurser är gemensamma för högskolan.

Om antagning och registrering

Antagning till utbildningsprogram eller fristående kurs (normalfallet)

Antagning till senare del av utbildningsprogram

Antagning till inriktningar i utbildningsprogram

Registreringar på kurser som ingår i utbildningsprogram

Länkar/styrdokument, antagning och registrering

 

Undervisning

Högskolans mål om studentens lärande i centrum innebär att ”Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande.”

Lärarkompetens

Kurs- och utbildningsplaner

Resurstilldelning

Infrastruktur

Länkar/styrdokument, undervisning

Uppföljning och analys

  • omvärldsbevakning
  • löpande kursutvärderingar
  • årliga programutvärderingar
  • lokala utbildningsutvärderingar
  • nationella utbildningsutvärderingar

Omvärldsbevakning

Löpande kursutvärderingar

Årliga programutvärderingar

Lokala utbildningsutvärderingar

Nationella utbildningsutvärderingar

Länkar/styrdokument, uppföljning och analys