Arbetsmiljö

Viktigt att känna till är att den som är ansvarig för din studie- arbetsmiljö som doktorand är prefekt på den institution du tillhör.

Här kan du läsa mer om högskolans arbetsmiljöarbete

Bra att känna till är att det även finns ett lokalt skyddsombud vid varje akademi som man kan lyfta frågor relaterat till arbetsmiljön med. Förutom skyddsombud finns det ett studentskyddsombud.

Här finner du information om skyddsombuden

Hälsa

Som doktorand kan du även vända dig till både företagshälsovården, Falck, samt högskolans Studenthälsa om du upplever att din studie- eller arbetsmiljö påverkar ditt mående.

Som en del av arbetsmiljöarbetet arbetar högskolan strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Begreppet lika villkor innefattar alla delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och har som mål att alla individer, sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller eventuell funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om lika villkorsarbetet och de rutiner som finns fastställda vid misstänkt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på sidan för lika villkor