Två eller tre författare

Om det är två eller tre författare skall alla anges i texthänvisningen. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet i stället för ordet ”och” mellan det näst sista och sista författarnamnet. Står däremot namnen i den löpande texten (alltså inte i parentesen) skriver du ”och”.

I din text:
De kvalitativa metoderna har under de senaste decennierna fått ett större erkännande (Repstad & Nilsson 2007, s. 11).

eller

…har under de senaste decennierna fått ett större erkännande enligt Repstad och Nilsson (2007, s. 11).

Referens till källförteckningen:
Repstad, P. & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur.