Svenska lagar och förordningar 

Alla svenska lagar och förordningar finns i Svensk författningssamling (SFS) som sedan den 1 april 2018 publiceras digitalt på webbplatsen Svensk författningssamling.

Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referenser till svenska lagar i källförteckningen så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare eller handledare.

I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. I din text ska du ange SFS-nummer och titel. Du bör alltid använda lagens fullständiga titel första gången den nämns, därefter kan du använda vedertagen förkortning eller SFS-nummer.

Referensen ställs upp på SFS-numret, därefter följer lagens titel. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf.

För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf.

Lag som har en vedertagen förkortning
I din text, första gången du refererar till lagen:
Syftet med förvaltningslagen (FL) (SFS 2017:900) är…

Därefter:
FL reglerar…
4 kap. 1§ FL innehåller…

Referens till källförteckningen:

SFS 2017:900. Förvaltningslag.

Lag utan vedertagen förkortning
I din text:
I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”.

Därefter:
…vilket tydligt framgår av Skollagen 3 kap. (SFS 2010:800).

Referens till källförteckningen:
SFS 2010:800. Skollag.