Amira Sofie Sandin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4085

E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: AMSA

Amira Sofie Sandin (hon/henne), fil.dr, är forskare biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes forskningsintressen handlar främst om barn- och ungdomsbibliotekens verksamheter och arbetsmetoder, barn och ungas fritids- och kulturvanor – exempelvis läsning, delaktighet och medieanvändning, samt kritiska perspektiv på forskningsmetoder.

Amira Sofie har arbetat på Bibliotekshögskolan sedan 2010 och arbetade dessförinnan som barnbibliotekarie.

2021 disputerade Amira Sofie med avhandlingen Var(a) snäll och gilla: Medforskning med unga om identitet och sociala medier. I avhandlingen används medforskning där unga personer deltog i empiriinsamling och analys för att studera hur ungdomar använder sociala medier för att interagera och uttrycka identitet. Avhandlingen bidrar med kritiska diskussioner kring makt och delaktighet i relation till medforskning som metodologi, samt kunskap om ungas olika strategier för att presentera identitet på olika digitala plattformar.

Efter disputationen har Amira Sofie lett forskningsprojekt om barn- och ungdomsbibliotek.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Var(a) snäll och gilla – Medforskning med unga om identitet och sociala medier