Helena Francke

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: helena.francke@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: HFR

Sedan 2021 har jag min huvudsakliga arbetsplats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Se mer information om detta här: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/helenafrancke

Under hösten 2022 ansvarar jag för kursen Vetenskaplig publicering.  

Jag är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig framför allt för vilka uttryck som användning av digitala medier tar, exempelvis vad gäller trovärdighet och auktoritet, informationssökning (MIK), publicering och verksamhetsutveckling. Under senare tid har jag bland annat ägnat mig åt de nya uppgifter som forskningsbiblioteken engagerar sig i vad gäller publicerings- och utvärderingsfrågor, exempelvis öppen tillgång till publikationer och frågor som gäller hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Jag är också nyfiken på forskarnas roll och praktiker vad gäller publicering, synlighet och utvärdering, exempelvis hur detta tar sig uttryck i akademiska sociala nätverk som ResearchGate och Academia.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 1999 som lärare och forskare och disputerade 2008 på avhandlingen (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals. Dessförinnan har jag läst biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och litteraturvetenskap, engelska m.m. vid Göteborgs universitet. Jag har också under kortare perioder arbetat vid Lunds universitet, UiT Norges arktiska universitet och Chinese University of Hong Kong samt varit gästforskare/-lärare vid Queensland University of Technology och Makerere University.

Mellan 1999 och 2007 arbetade jag praktiskt med vetenskaplig publicering som en av redaktörerna för Human IT: Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

Vetenskaplig publicering och medie- och informationskompetens är också områden som jag undervisar mycket om (se mer under Uppdrag).

Uppdrag

Forskningsrelaterade uppdrag

Mellan 2015-2021 var jag samordnare för forskning vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Det innebar att jag arbetade strategiskt och praktiskt med forskningsfrågor inom akademin.

Jag var en av två conference chairs för iConference 2020. Konferensen skulle arrangeras i Borås men ställdes med kort varsel om till en virtuell konferens på grund av Coronapandemin. Organisationen skedde i samarbete mellan Högskolan i Borås, OsloMet och iSchools.

Jag var ledamot av ledningsgruppen för Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås 2010-2018. Under perioderna 2012-2015 och 2018-2019 samledde jag också forskargruppen Informationspraktiker

Jag var ledamot i Forskarutbildningsutskottet för Biblioteks- och informationsvetenskap (FUU) till och med juni 2021.

Undervisning

Jag har främst undervisat i de två masterprogrammen Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning och Library and Information Science: Digital Library and Information Services, men också på kandidatprogrammen Bibliotekarie respektive Webbredaktör, i forskarutbildningen i b&i, på den fristående kursen Vetenskaplig publicering och har vid flera tillfällen lett en uppdragsutbildning om Forskningsdata.

Under perioden 2008-2019 var jag programansvarig för tre masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Volontärsuppdrag

Mellan 2014-2015 var jag record holder för ASIS&T European Chapter.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

(Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper