Helena Francke

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4320

Mobilnummer:

E-post: helena.francke@hb.se

Rumsnummer: C534

Signatur: HFR

Jag är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig framför allt för vilka uttryck som användning av digitala medier tar, exempelvis vad gäller trovärdighet och auktoritet, informationssökning, publicering och verksamhetsutveckling. Under senare tid har jag bland annat ägnat mig åt de nya uppgifter som forskningsbiblioteken engagerar sig i vad gäller publicerings- och utvärderingsfrågor, exempelvis öppen tillgång till publikationer och frågor som gäller hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Jag är också nyfiken på forskarnas roll och praktiker vad gäller publicering, synlighet och utvärdering.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 1999 som lärare och forskare och disputerade 2008 på avhandlingen (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals. Dessförinnan har jag läst biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och litteraturvetenskap, engelska m.m. vid Göteborgs universitet. Jag har också under kortare perioder arbetat vid Lunds universitet, UiT Norges arktiska universitet och Chinese University of Hong Kong samt varit gästforskare/-lärare vid Queensland University of Technology och Makerere University.

Under hösten 2020 är jag gästforskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och arbetar med ett projekt om forskares webbprofiler.

Mellan 1999 och 2007 arbetade jag praktiskt med vetenskaplig publicering som en av redaktörerna för Human IT: Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

Vetenskaplig publicering och medie- och informationskompetens är också områden som jag undervisar mycket om (se mer under Uppdrag).

Uppdrag

Forskningsrelaterade uppdrag

Jag är sedan 2015 samordnare för forskning vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Det innebär att jag arbetar strategiskt och praktiskt med forskningsfrågor inom akademin.

Jag var en av två conference chairs för iConference 2020. Konferensen skulle arrangeras i Borås men ställdes med kort varsel om till en virtuell konferens på grund av Coronapandemin. Organisationen skedde i samarbete mellan Högskolan i Borås, OsloMet och iSchools.

Jag var ledamot av ledningsgruppen för Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås 2010-2018. Under perioderna 2012-2015 och 2018-2019 samledde jag också forskargruppen Informationspraktiker

Jag är ledamot i Forskarutbildningsutskottet för Biblioteks- och informationsvetenskap (FUU).

Undervisning

Jag undervisar främst i de två masterprogrammen,Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning och Libray and Information Science: Digital Library and Information Services, men också på kandidatprogrammen Bibliotekarie respektive Webbredaktör, i forskarutbildningen, på den fristående kursen Vetenskaplig publicering och leder en uppdragsutbildning om Forskningsdata.

Under perioden 2008-2019 har jag varit programansvarig för tre masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Volontärsuppdrag

Mellan 2014-2015 var jag record holder för ASIS&T European Chapter.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

(Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper