Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Under de senaste åren har förutsättningarna för de svenska skolbiblioteken förändrats dramatiskt. Den nya skollagen, som trädde i kraft i juli 2011, har skärpt kraven på tillgång till skolbibliotek i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och sameskola. Detta innebär att Skolinspektionen nu har i uppdrag att tillse att lagen följs. En rad intresseorganisationer är aktiva i att lyfta frågan om vad den nya lagen bör få för konsekvenser för skolbibliotekens verksamheter.

Vidare har den snabba tekniska utvecklingen, tillsammans med det breda genomslaget för undersökande och projektbaserade arbetssätt i skolan ställt skolbiblioteken inför nya krav och utmaningar. Under det senaste decenniet har resultat från både nationell och internationell forskning visat vad skolbibliotek kan ha för betydelse för elevers lärande.

Boken, som är en antologi, kommer att ges ut under hösten 2013, kommer att vara av intresse för skolbibliotekarier, skolledare och andra pedagogiska yrkesgrupper, samt fungera som kurslitteratur i utbildningar för bibliotekarier och lärare.

Bokens redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh. Medverkande författare är även Mats Dolatkhah, Cecilia Gärdén och Helena Francke, alla verksamma forskare vid Högskolan i Borås.

Publikationen finns tillgänglig via DiVA