Julia Carlsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4097

Mobilnummer:

E-post: julia.carlsson@hb.se

Rumsnummer: L412

Signatur: JUCA

Julia Carlsson är filosofie doktor i offentlig förvaltning och är verksam som lärare och forskare på sektionen för arbetsliv och välfärdvid Högskolan i Borås. Hon undervisar inom ämnen såsom kvalitativa metoder inom offentlig förvaltning, styrning och ledning inom offentlig sektor, utvärdering och hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg.

Hennes forskning berör frågor om ledning, styrning och organisering inom offentlig sektor. Av särskilt intresse är förändringsprocesser. I sin avhandling ”När idéer får liv-om intraprenader i tre kommuner” studerar hon vad som påverkar livskraften hos en organisationsmodell kallad intraprenad. I studien riktas fokus mot hur kulturell tolkning av idéer om förändring inverkar till om de blir populära eller inte och därigenom uppnår livskraft i den kommun den introduceras. Det kan ställas i relation till betraktelsen att livskraften hos idéer handlar om mätbara bevis för dess framgång eller till att, som länge propagerats för i forskningen, idéer om organisering är ett resultat av vad som vid tiden är på modet. Resultatet visar att mode har en betydelse för vilka idéer om organisering vi använder oss av, men också att idéer kan bli mer än moderiktiga och flyktiga förändringsambitioner. De kan bli värdefulla och beständiga beroende av hur de tolkas på den plats de införs.

Pågående forskning handlar om vad som sker vid förändringsprocesser som syftar till att skapa självstyrande och ”företagslika” enheter inom offentlig sektor. I spåren av den kritik som riktats mot privatisering har det under de senaste decennierna införts mer eller mindre semi-autonoma enheter inom den svenska välfärden. En sådan form av organisering är intraprenad. Organisationsformen väntas ge den trygghet som en offentlig ägare innebär samtidigt som den ökade friheten från ”byråkrati” och förvaltning väntas ge höjd effektivitet och sporra entreprenörskap. Julia ställer i sin forskning frågor om vad som faktiskt sker när enheter får ett utökat självstyre och hur den vunna ”friheten” praktiseras.