Julia Carlsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4097

Mobilnummer:

E-post: julia.carlsson@hb.se

Rumsnummer: L412

Signatur: JUCA

Julia Carlsson är filosofie doktor i offentlig förvaltning och är verksam som universitetslektor på institutionen för företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hon undervisar inom ämnen såsom styrning, organisering och ledning, kvalitativ metod, granskning och utvärdering och hennes forskning berör i huvudsak frågor om ledning, styrning och organisering inom offentlig sektor. Av särskilt intresse är förändringsprocesser, tvärsektoriellt arbete och digitalisering inom offentlig sektor.

År 2019 disputerade jag i ämnet offentlig förvaltning. I min avhandling ”När idéer får liv-om intraprenader i tre kommuner” studerar jag vad som påverkar livskraften hos en organisationsmodell kallad intraprenad. I studien riktas fokus mot hur kulturell tolkning av idéer om förändring inverkar till om de blir populära eller inte och därigenom uppnår livskraft i den kommun den introduceras. Det kan ställas i relation till betraktelsen att livskraften hos idéer handlar om mätbara bevis för dess framgång eller till att, som länge propagerats för i forskningen, idéer om organisering är ett resultat av vad som vid tiden är på modet. Resultatet visar att mode har en betydelse för vilka idéer om organisering vi använder oss av, men också att idéer kan bli mer än moderiktiga och flyktiga förändringsambitioner. De kan bli värdefulla och beständiga beroende av hur de tolkas på den plats de införs.

Forskningsprojekt

En del av min tjänst arbetar jag som forskare för FoU Sjuhärad vid Högskolan i Borås. I dagsläget genomför jag ett forskningsprojekt om digitaliseringen av ekonomiskt bistånd tillsammans med fil.dr Petra Svensson (Högskolan i Halmstad). Forskningsfrågan som guidar studien är: hur påverkas relationen mellan socialsekreterare och klient av införandet av digitala verktyg inom ekonomiskt bistånd? Valet att ställa relationen i fokus i studien grundar sig på att tidigare forskning pekar på att relationen mellan ”det offentliga” och invånare är central för invånares tillgång till välfärdsservice och förutsättning för offentligt stöd. I förlängningen blir därigenom studien en grund för att diskutera om och hur klienters tillgång till ekonomiskt bistånd förändras vid introduktionen av digitala verktyg och huruvida det finns en risk för ett digitalt utanförskap.

Jag är även projektledare för ett följeforskningsprojekt mot Borås stad och deras arbete med Social hållbarhet, tillsammans med doktorand Louise Yngve (Ersta Sköndal Högskola). Forskningen fokuserar styrkor och svagheter i det tvärsektoriella arbete som äger rum mellan olika förvaltningar, företag och civilsamhälle med målet att arbeta för social hållbarhet. Forskningen finansieras av CVS (Centrumbildning för välfärdsstudier) vid Högskolan i Borås.