Reflekterat lärande och vårdande på vårdvetenskaplig grund – Implementering av en ämnesrelaterad didaktisk modell

Reflekterat lärande och vårdande på vårdvetenskaplig grund – Implementering av en ämnesrelaterad didaktisk modell

Modellen är forskningsbaserad. Mer preciserat handlar det om att undersöka om den didaktiska modellen, som utgörs av specifika reflexionsseminarier under hela sjuksköterskeutbildningen, stödjer och underlättar studenternas förståelseutveckling av patientens värld samt deras tillägnande av yrkeskunskaper och förmågor. Referensram för projektet är främst vårdvetenskapens didaktik. Resultatet kommer att bidra till att fördjupa förståelsen för hur vårdvetenskaplig kunskap tillägnas samt till utveckling av didaktiska strategier i sjuksköterskeutbildningen. Projektet utgörs av en intervention som omfattar dels en kompetenshöjande utbildning för lärare och dels reflexionsseminarier i sjuksköterskeutbildningen.  Forskningen omfattas av ett antal kvantitativa och kvalitativa studier avseende studenters och lärares erfarenheter av den didaktiska modellen i sjuksköterskeutbildningen. 

En studie är avslutad och publicerad, två är under avrapportering och publicering, en studie pågår.