Wivica Kauppi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4720

E-post: wivica.kauppi@hb.se

Signatur: WIKA

I juni 2022 disputerade jag med avhandlingen Kampen mot det okontrollerbara vid existensens gräns: Patienten med andnöd i behov av ambulanssjukvård.

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på prehospital akutsjukvård. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2014, då främst inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård, men även inom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå. Idag ingår även en del av min undervisningstid inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning inom ambulanssjukvård. Innan dess har jag, sedan slutet av 1990-talet, arbetat som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Min avhandling handlar om patienter vilka söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Kunskapsluckorna är omfattande gällande patienters sjukhistoria och kliniska tecken när de söker för andnöd samt vad som kan predicerar  en allvarlig orsak eller risk för komplikationer hos en patient med andnöd i det prehospitala sammanhanget.  Kunskapsbidraget är även sparsamt avseende hur patienter med andnöd erfar  situationen av att ha andnöd till en sådan grad att ambulanssjukvård fordras, samt hur det prehospitala vårdandet erfars i samband med andnöd. För att erhålla kunskaper kring patienters upplevelser så som de erfar situationen bakom den symtombild som de uppvisar i samband med andnöd, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda patienten vård på rätt vårdnivå.

Uppdrag

Föreståndare för PreHospen – Centrum för prehospital forskning, sedan 2023.

I media

Klug, Solveig. 2022. Ambulanssjukvården en viktig livlina vid andnöd. Samverkan 112, nr 2, 12-13

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper