Acting on the Margins – Art as Social Sculpture

Acting on the Margins – Art as Social Sculpture

Center för kulturpolitisk forskning (KPC) leder från och med februari 2020 ett så kallat work package i det EU-finansierade projektet Acting on the Margins – Art as Social Sculpture (AMASS).

Deltagande länder är Finland, Storbritannien, Sverige, Malta, Italien, Tjeckien och Portugal.

Syftet är att analysera och främja konstens roll i relation till sociala utmaningar genom ett perspektiv från marginalen; de deltagande länderna befinner sig i EU:s periferi, vilket ger en position av värdefulla erfarenheter och insikter genom de case som utformas inom ramen för projektet.

Dessa case kommer även fokusera på positionen av marginaliserade grupper inom varje deltagande land, genom konstnärliga projekt med focus på dessa gruppers deltagande med en rad tänkta utfall; hälsa, integration, bemyndigande, och medskapande praktiker.

Högskolan i Borås är ansvariga för en systematisk litteraturgenomgång och policyanalys för att kunna förstå hur dessa problem hanterats tidigare, vilken kunskap som finns, samt vilka förutsättningar konstnärliga projekt med sociala mål har i varje land. Genom arbetet i Borås kommer det övergripande projektet stå på en grund av teorier och metoder för att kunna fånga och utvärdera de konstnärliga projektens mål och resultat.

     
Projektet är finansierat inom ramen för Horizon 2020 innovation och forskning, under bidragsavtal nr 870621.

Länk till Acting on the Margins – Art as Social Sculpture