ACTION - A person-centred communication intervention

ACTION - A person-centred communication intervention

 Det är idag ett starkt fokus på att vården av äldre ska vara personcentrerad, även om kunskaperna är begränsade om hur sådan vård kan omsättas i praktiken. ACTION utgörs av en intervention där en utbildning i kommunikation för vårdpersonal som vårdar äldre i hemmet utvecklats och testats. I projektet studeras om utbildningen kan förbättra vårdpersonalens kommunikativa kompetens.

Forskargruppen har en unik sammansättning av forskare med erfarenheter från vård och omsorg av äldre, kommunikationsforskning inom hälso- och sjukvård, social omsorg, och interaktion människa-dator.

Utbildningens flexibla upplägg kan erbjuda vårdverksamheter ett enkelt sätt att säkra viktig kompetens, och på så sätt bidra till vården av äldre.