Ekonomiska kostnader och miljöpåverkan av matavfall i matbutiker

Ekonomiska kostnader och miljöpåverkan av matavfall i matbutiker

Under ett år analyserades mängd och typ av matavfall hos en lokal matbutik. Procenten, relaterade till avfallets vikt, av de olika fraktionerna visas i cirkeldiagrammet nedan. Fraktionen som är störst är brödsvinn. Eftersom brödsvinn är lättare (det har en lägre densitet) än de andra avfallsfraktionerna, är volymen brödsvinnet mycket mer än volymen av de andra fraktionerna.


Miljöpåverkan och butikens ekonomiska kostnader beräknades för vissa fraktioner (mejeriavfall ingick till exempel inte i denna studie). Brödsvinnet under året hade det största miljöpåverkan i tre av de nio miljökategorier som studerades. Dessutom var brödsvinnet en större ekonomisk förlust för matbutiken än de andra fraktionerna. Det finns därför både ekonomiska och miljömässiga incitament för att minska brödsvinn.

Bilden nedan visar att den största miljöpåverkan av brödsvinn uppstår under primärproduktion (främst odling av vete) och hantering av svinnet.