Existentiella frågor och behov under den barnafödande perioden

Existentiella frågor och behov under den barnafödande perioden

För att vården vid barnafödande skall bli vårdande, i den meningen att den stödjer och stärker hälsa och välbefinnande, krävs en förändring, från ett alltför ensidigt fokus på risk, sjukdom och diagnoser, till fokus på barnafödande som en existentiell livshändelse som får betydelse i den enskilda kvinnans och partnerns liv - ett existentiellt perspektiv.

Föreliggande projekt avser att bidra till denna förändring genom fördjupad förståelse för hur existentiella frågor och behov kan få betydelse för vårdandet under den barnafödande perioden.

I projektet kommer därför kvinnans, partnerns och vårdares levda erfarenheter synliggöras och reflekteras. Kunskap kommer att utvecklas om hur barnmorskan och andra vårdare kan stödja och stärka hälsa och välbefinnande med fokus på existentiella frågor och behov. Inom projektet kommer det också utvecklas kunskap om hur didaktik och lärande kan utvecklas som beaktar existentiella frågor och behov i vårdandet.